Päättyneet hankkeet

 

KATU –hanke 2021-2023

https://nal.fi/mika-nal/katu-hanke/

Vapaana –hanke 2018-2020

Itsenäistyminen ja ensimmäisen oman asunnon hankkiminen on usein nuorelle siihenastisen elämän suurin muutos ja on jokaisella nuorella edessä ennemmin tai myöhemmin. Irtautuminen lapsuuden kodista ja oman elämän aloittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, jos nuorella ei ole tukiverkostoa, jonka avulla itsenäistyminen ja elämä omassa asunnossa lähtisivät mahdollisimman vaivattomasti liikkeelle. Tähän haasteeseen havahduttiin Kemi-Tornion alueella viimeistään vuonna 2017, kun Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry. teki kyselyn sosiaali- ja nuorisotyöntekijöille nuorten asumisen haasteisiin sekä tuen tarpeeseen liittyen. Kyselyn vastaukset vahvistivat sitä käsitystä, että Kemi-Torniossa oli tarvetta tehostetulle asumisohjaukselle- ja neuvonnalle. Yli 90%:a vastanneista pitivät kuntien resursseja riittämättöminä vastaamaan nuorten tarpeisiin asumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kyselyyn vastanneet kaipasivat koulutusta sekä asiantuntijatukea nuorten asumisen erityispiirteisiin liittyen. Tältä pohjalta syntyi kolmivuotinen Vapaana – vapaaehtoiset nuorten asumisen tukena- hanke.

Vapaana-hanke on auttanut ja neuvonut erilaisissa elämäntilanteessa olevia nuoria Kemi-Tornion alueella vuodesta 2018 alkaen pääasiassa koulutettujen vapaaehtoisten tukihenkilöiden voimin. Hankkeen aikana vapaaehtoisia tukihenkilöitä koulutettiin yhteensä 19 kappaletta, joista noin 10 tukihenkilöä toimi kerrallaan aktiivisena. Tukihenkilö ohjattiin nuorelle, joka on aloittelemassa asumista omassa asunnossaan tai asumista on jo jonkin verran takana, mutta nuoren asumisessa on ilmennyt joitain haasteita. Tukihenkilön tuella nuoret ovat kokeneet itsenäistymisen turvalliseksi, kun rinnalla on kulkenut luotettava aikuinen, jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin ja jonka kanssa voi harjoitella asumistaitoja ruuanlaitosta asunnon ylläpitämiseen ja tukien hakemiseen. Erityisen positiivista on tietysti se, että vapaaehtoistyön toimintamalli on jäämässä Kemi-Tornioon hankkeen päättymisen jälkeen, sillä Meän talo Torniosta sekä Yhdessä ry. Kemistä ovat jatkamassa tätä erittäin tarpeellista vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä Osnan kanssa.

Vapaana-hanke toteutti myös ryhmätoimintaa sekä Kemissä, että Torniossa. Kemissä ryhmätoiminta toteutettiin yhteistyössä Ohjaamon kanssa ja Torniossa tärkeänä yhteistyökumppanina toimi Tornion kaupungin ylläpitämä Päiväkeskus Väylän valo. Hankkeen osa-aikainen projektityöntekijä vastasi ryhmätoiminnan suunnittelusta sekä toteutuksessa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ryhmien tarkoituksena oli osallistaa sekä aktivoida nuoria, eli nuoret olivat hyvin tiiviisti suunnittelemassa ryhmätoiminnan sisältöä. Asumistietojen- ja taitojen harjoittelemisen lisäksi ryhmissä retkeiltiin ja tutustuttiin mm. alueen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Hanke onnistui myös ryhmätoiminnan juurruttamisessa hyvin, sillä ryhmät jatkuvat sekä Torniossa, että Kemissä. Torniossa ryhmätoiminnasta vastaa jatkossa Päiväkeskus Väylän valo ja Kemissä Meri-Lapin työhönvalmennus- säätiö.

Vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan sekä vaativamman asiakastyön lisäksi hanke lisäsi alueella merkittävästi nuorten asumiseen liittyvien haasteiden ja ongelmatilanteiden tunnistamista sosiaalialan ammattilaisten, nuorisotyöntekijöiden sekä toisen asteen oppilaitosten opiskelijahuollon piiriin kuuluvien keskuudessa. Hanke koulutti mm. hankealueen sosiaalityöntekijöitä- ja ohjaajia nuorten asumisasioissa ja oli aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa ja messuilla, joissa nuorille ja nuorten parissa työskenteleville jaettiin ensikäden tietoa ja tukea asumiseen liittyen. Vapaana-hanke oli vahvasti esillä myös Kemin, Keminmaan ja Tornion kutsunnoissa, joka oli hyvä tilaisuus kohdata kokonainen ikäluokka nuoria miehiä ja antaa samalla tärkeää asumistietoutta tulevaisuutta varten. Voidaankin sanoa, että hanke on tukenut nuoria laajalla rintamalla menneen kolmen vuoden aikana ja tehnyt asumisohjausta- ja neuvontaa Kemi-Torniossa tutummaksi paitsi nuorille, myös nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelkkää riemua Vapaana-hanke ei kuitenkaan ollut, sillä hankkeen piiriin ohjautui myös huolestuttavan paljon nuoria, joiden asuminen oli jo kriisiytynyt tai jotka olivat jo asunnottomia. Näiden nuorten kanssa pyrittiin tekemään korjaavaa työtä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja joidenkin nuorten asuminen on saatukin tasapainoon ja vakiinnutettua. Valtaosa näistä nuorista ei syystä tai toisesta ollut valmis ottamaan tarjottua tukea vastaan, vaan katosivat hankkeen piiristä yhtä nopeasti, kuin olivat sinne ohjautuneetkin. Syitä oli varmasti monia, mutta yhteinen tekijä näillä sitoutumattomilla nuorilla oli rankat elämän- ja arjenhallinnan haasteet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat, joihin Vapaana-hankkeen tavoitteilla ja resursseilla ei pystytty parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan. Näiden nuorten kohdalla asumisen sekä elämän- ja arjenhallinnan tasapainoon saattaminen olisi vaatinut tiivistä moniammatillista yhteistyötä sekä tuetun asuminen palveluita, jossa tapaamisia ja kotikäyntejä olisi ollut useita viikossa.

Kolmen hankevuoden jälkeen voidaan tehdä johtopäätös, että Vapaana-hanke onnistui suurimmalta osin niissä tavoitteissa, joita hankkeelle oli asetettu. Kemi-Tornion alueelle luotiin vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan toimintamalli, jotka jäävät ”elämään” hankkeen päättymisen jälkeen. Hankealueen nuorten parissa työskentelevien tietoutta nuorten asumisen erityispiirteistä lisättiin järjestämällä koulutuksia ja tuomalla asiantuntijuus moniammatillisiin verkostoihin. Suuri saavutus oli myös se, että Vapaana-hankkeen jälkeen Kemi-Tornion alueella suhtaudutaan nuorten asumisasioihin eri tavalla kuin aikaisemmin. On oivallettu, että kun nuori onnistuu asumisessaan, hän onnistuu todennäköisesti myös muussa elämässään. Toivon, että tämän oivalluksen myötä hankealueen kunnissa arvostetaan myös jatkossa nuorten asumisohjausta- ja neuvontaa, jolla pystytään kuitenkin kiistattomasti vähentämään riskiä nuorten asumisen kriisiytymisestä ja jopa asunnottomuudesta.

Janne Olsen

Projektikoordinaattori

Vapaana – vapaaehtoiset nuorten asumisen tukena- hanke